Axis Mundi

Z Necyklopedia
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Axis Mundi (počuj „os sveta“) je symbolom osi či stredu sveta. Objavuje v mnohých kultúrach. Tento často mytologický stred sveta môže predstavovať napr strom, lano, hora, veža, pohár piva, susedove auto, vagína, penis a podobne. Spája dve či tri sféry sveta - pepekelnú, pozemskú ale aj nebeskú. Objavuje sa v nadvláde šamanov, kultoch zvierat ale aj tradičných svetových náboženstvách. Každé z nich vníma ako os sveta niečo iné.

Jeruzalem[upraviť]

Skalný dóm je stredom Jeruzalema, na skale, ktorá v ňom leží mal Abrahám obätovať Izáka, aby Jahvemu dokázal svoju absolútnu oddanosť; aby potvrdil, že ľudská morálka je ničotná proti božej, ktorá hovorí, že zarezať vlastné dieťa je fajn...

Mesto Jeruzalem ako posvätné mesto troch najväčších monoteistických náboženstiev, slúži nielen ako miesto kam sa utiekajú veriaci ale aj ako spojnica viacerých svetov. Pod touto spojnicou je možné si predstaviť os sveta. Touto osou sú prepojené všetky svety: podsvetný, pozemský a nebeský.

Toto mesto v mysliach ľudí od nepamäti vystupuje ako niečo čo bolo akýmsi spôsobom výnimočné. Práve v tomto meste už kráľ Dávid nechal vystavať prvý chrám židov. V tomto chráme prebývala archa zmluvy. Práve z tohto miesta bolo jednoduchšie komunikovať s bohom. Na snahu svojho otca nadviazal aj Šalamún. Chrám však bol zničený, no aj napriek tomu tu bola snaha o jeho opätovné vystavanie.

Pri tomto bode sa naskytá otázka či šlo o vôľu vystavať si len miesto k modlitbám alebo to bola podvedomá snaha o vybudovanie akejsi priamej spojnice do neba. Ďalšou otázkou je prečo sa tak dialo. Pre prvý prípad by to mohlo byť opodstatnené a v druhom prípade pri vytvorení kanálu medzi nebom a zemou sa nám vynára záver ktorý by mohol tento jav vysvetliť ako podvedomý konštrukt ľudskej mysle. V chráme bola uchovaná archa zmluvy po jej odcudzení sa dostávame do bodu v ktorom nám mizne hmotná manifestácia nebeskej prítomnosti.

Samotná poloha medzi dvoma údoliami ho istým spôsobom predurčuje k tomuto cieľu. V Ginone boli prinášané obete Molochovi. S týmto miestom sa spája aj smrť Ježiša Krista na olivetskej hore. Osud nám ukáže viacero manifestácií duchovnej moci na tomto mieste. No prečo? Je to geografickou polohou alebo je to závan slávy od minulosti. Vieme veľmi dobre že z tohto miesta Ježiš na tretí deň vstal z mŕtvych z tohto miesta vykonal Muhamed Rasul Alláh svoju povestnú cestu s Burakom na nebesia.

Podvedome v nás figuruje predstava o zvrchovanej duchovnej moci tohto miesta ktoré ho posúva na popredné miesta aj v ostatných monoteistických celkoch. Ľudia cítia prítomnosť nebeských síl aj keď podvedome. Je nám jasné že Jeruzalemom zrejme prechádza tento Axis Mundi. Otázkou na mieste ostáva či je to spôsobené udalosťami z minulosti alebo projekcia ľudských túžob je apriori priťahovaná práve sem.

Jeruzalem ako Axis Mundi[upraviť]

Keď si premietneme Axis Mundi je známe že prechádza troma svetmi a toto bolo dodržané aj pri stavbe chrámu ktorý mal tri časti, ktoré vymedzovali prístupnosť jednotlivých miest iba istej skupine, ktorá musela mať prislúchajúce náboženské postavenie. Do tej časti chrámu v ktorej bola uložená archa zmluvy smel kňaz nato špeciálne určený a to len raz za rok.

Pri hľadaní vysvetlenia práve pre tento problém bude asi namieste či všetky nadprirodzené javy, ktoré zahaľujú toto miesto oddávna do rúška tajomstva majú reálny základ, ktorý určite mať musia alebo či je to iba konštrukt mysle.

Konštrukt mysle to musí byť určite pretože to myseľ nás prinútila nad tým uvažovať ale treba sa pozastaviť nad tou otázkou či je to vôbec reálny predpoklad. Ak by to bol reálny predpoklad, že nadprirodzené sily sa tu nachádzajú, čo je vysoko pravdepodobné tak je zodpovedaná jedna časť otázky. Ak je to však konštrukt mysle tak sa to dá pochopiť ako snaha ľudského vedomia o únik do sféry v ktorej rácio nemá priestor. No na druhej strane je neodškriepiteľné, že ak je to konštrukt mysle, ktorý si generuje náš mozog tak istá úroveň reality tam byť musí a to práve tá z ktorej to čerpá. Minimálne istý archetyp to musí byť, ktorý nám dovoľuje takto uvažovať.

Samozrejme že špekulácie sú bohatším zdrojom reálnejších predstáv.

Známym faktom je, že chrámom prechádza Axis Mundi teda cez Omarovu mešitu. V minulosti to bolo cez Šalamúnov chrám. Táto predstava sa nám zdá byť akosi vierohodnejšia pretože kráľ Šalamún bol iste významnejší a väčší vodca. Nejde tu však len o geneaológiu panovníkov, ktorí by to dosvedčovali. Toto bude neodškriepiteľný fakt. Fakt ktorý ľudskú myseľ neopustí a je v nej od prvého okamihu v ktorom myseľ začala pracovať týmto smerom.

Jeruzalem ako Axis Mundi v multiagentovom systéme[upraviť]

Multiagentový systém v Jeruzaleme

Máme v tomto prípade viac agentov, ktorí tu vystupujú ako správcovia tohto asi najsvätejšieho miesta na zemi a pri vláde niektorých z nich sa tento fakt vytráca. Mimo chrám môže byť za takéto miesto v Jeruzaleme považovaná aj Golgota čo má byť miesto odpočinku biblického Adama a miesto ukrižovania Krista.

Dokonca ani samotná potopa nezatopila miesta na ktorých sa nachádza dnešný Jeruzalem. Pre presnejšie vymedzenie ktoré môže dosvedčiť zvláštny charakter miesta je aj to, že jeruzalemská skala prenikla hlbšie do t hom čo je ekvivalent babylonských apsu. Aj mišna o tomto mieste pojednáva. Sú v tejto súvislosti teda aj isté fakty ktoré ho robia akoby hodnovernejším na základe tradície.

Pri hľadaní faktov spojených s týmto miestom ich bude iste neskonalo veľa, ale správna bude otázka či sa tieto fakty zakladajú na reálnych predpokladoch alebo iba sekundárnych špekuláciách zo strany lúdi v snahe o hlbšie pochopenie alebo komplexnejšie vykreslenie fenoménu aixs mundi. Miesto obsahuje atribúty všetkých troch svetov už na prvý pohľad a v našej mysli sa s týmto faktom spája aj myšlienka ktorá nevedome postaví toto miesto do úlohy mesta miest. Veď je všeobecne rozšírená predstava, že najprv bol stvorený sion a až potom zvyšok sveta.

Pri takomto množstve faktov sa akýkoľvek nadprirodzený jav javiť ako biblicky ošetritelný. Ide však zrejme o to že práve biblia mala byť tým prvým impulzom, ktorý by vniesol trochu poriadku do tohto zamotaného javu.

Primárny predpoklad je u každého jedinca zhruba rovnaký. Pri návšteve chce zazrieť jak staré mesto z jeho štyrmi štvrťami tak aj tie posvätné miesta z ktorých vyviera nesmierna duchovná sila a história. Túto silu máme možnosť cítiť bez akýchkoľvek činiteľov. Tento pocit sa v nás na daných miestach generuje sám pretože naša myseľ je poznačená predošlímy faktami súvisiacimi a potvrdzujúcimi naše pocity.

Dá sa povedať že najprv ide o predpoklad neskúr tušenie a nakoniec je to celý rad pocitov ktorý sa zhlukuje a vytvára ten záverečný ktorému hovoríme úžas alebo údiv dá sa povedať aj prekvapenie.

Jeruzalem ako Axis Mundi v multiagentovom systéme intencionálnych agentov[upraviť]

Významný faktor pri našom poznávaní vecí tvorí dedukcia. Ak započujeme slovo Jeruzalem každému sa vynorí predstava istej skupiny historických artefaktov, ktoré sú reprezentatívne a s ktorými sme každodenne konfrontovaný. Ak sa však povie Jeruzalem už nikoho nenapadne mesto ako také to čo je geograficky nejak ohraničené. A to je tá hlavná vec na ktorú je treba poukázať.

Tým prvkom o ktorom sa tu bavíme je mozog. Mozog ktorý vytvorí istý obraz na základe faktov, ktoré sú frekventované a podľa toho uložené v našej pamäti. Už nikoho nenapadne práve to geografické členenie o ktorom bola reč. Práve toto je dobrý príklad ukážky fungovania našeho hlavného operačného centra.

Na úrovni biológie je to istý biotop nachádzajúci sa medzi údoliami hinon a ....
Na úrovni fyziky to je isté hmotne materiálne zoskupenie objektov na istom priestore vymedzenom práve biologickými prvkami.
Na úrovni psychológie sa jedná o miesto obzvlášť silného ba až magického charakteru, ktoré naše vedomie dokonale pozná aj keď tam v živote nebolo. Tento predpoklad spĺňa čokoľvek čo je vo vesmíre a je popísateľné slovami.
Je fascinujúce že zákutia nášho mozgu nám poskytujú zážitky aj z takých vecí na ktorých sme nikdy predtým neboli účastní.
Faktom však ostáva, že pri vytváraní koasociácií využíva najednoduchšie prvky množiny pre čisto ilustračno informačný charakter.

Je nepopierateľný fakt, že vedomie je našim oknom do sveta. Akým spôsobom myslíme taký svet sa nám vytvára. Myseľ ako nevyčerpateľný zdroj poznania je jediným zásobníkom nášho vedomia. Rozvíjaním jej funkcií a lepším poznaním posúvame dopredu aj samých seba. Svet, ktorý takto konštruujeme môže byť lepší a prehľadnejší. Pokiaľ si však uvedomíme, že všetko čo sa v nás zrodí má možnosť byť istým spôsobom klamlivé, tak nesmieme pripustiť ďalšie špekulácie, ktoré by nám mohli pozmeniť videnie sveta.

Pri myslení za pomoci podporných omamných alebo psychotropných látok sa hranica reál VŠ produkt zotiera. Tento zdroj poznania mysle a jej zákonitostí môže byť istým spôsobom v istých smeroch aj prínosným. Pokiaľ sa vyselektujú škodlivé faktory a ostane čisto excitovaná myseľ práve vtedy treba začať skúmať ako sme schopný prijímať naše výtvory a ako ich usporadúvame. Je treba mať na zreteli, že tento zdroj poznania by mal ostať čisto ilustračný.

„Duch je víc než pouhé vědomí. Je schopen donutit události, aby se uskutočnili na tomto světě, je formou síly.“
„Myseľ sa s nami zahráva. Spôsob akým vytvára vedomie je celkom magický.“
„Skutočné vedomie, je niečo iné než fyzické stavy mozgu.“
„Ľudské vedomie je falošný vedľajší produkt mozgu.“
„Vysvetliť nejaký jav znamená eliminovať ho.“
„Mágia vedomia, podobne ako kúzelnícke vystúpenie, sa vzpiera vysvetleniu iba dovtedy, kým ju neberieme ako nominálnu hodnotu.“

Pri hladní usokojivého vysvetlenia pre túto problematiku bude takmer nemožné dôjsť k uspokojivému záveru, ktorý bi bol schopný uspokojiť všetky zúčastnené strany. Je však isté, že viacero záverov vie byť prinajmenšom uspokojivých. Čokoľvek špekulatívne môže byť bohatým zdrojom výskumu fungovania častí na tom zúčastnených.

Nekresťanské témy na NECYKLOPÉDII. Evil pope2.jpg
Praying hands.jpg

Lietajúce špagetové monštrumAxis MundiApiBožské pomeloBudhaBudúce výskumy religiozity religionistovErev šabatReinkarnácia a ChasidizmusSlobodomuráriΟυροβςaβóροςแม้วโครซัค วินเด้าส์ReptiliániSatanČertTeória o vzniku teóriíVesmírni ľudoviaVeľká TreskaČubizmusProfesor DawkinsSafinizmusPinguCthulhu

Apage!!!    Tieto príspevky sú výsledkom rôznych aj zvrátených náboženských predstáv a my vôbec netušíme, ako sa sem dostali! Akási zlomoc tu bola asi!